მთავარი
პროექტის შესახებ
მედიცინის სიახლეები
ავტორები
ლიცენზირებული წიგნები მედიცინაში

ACMEOLOGY

ხვატოვა მ.ვ. ახალგაზრდების ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის აკადემიური რესურსების განვითარების კონცეფცია 2012 წ
ABSTRACT

ფსიქოლოგიის დოქტორის ხარისხი

სპეციალობა 19.00.13 - განვითარების ფსიქოლოგია, აკადემია (ფსიქოლოგიური მეცნიერება)

მუშაობა ჩატარდა უმაღლესი პროფესიული განათლების სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის სოციალური ფსიქოლოგიის დეპარტამენტში "თამბავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელსაც დაერქვა GRDerzhavin"
ვერბინა გ. სპეციალისტის პროფესიული განვითარების ფსიქოლოგიური და აკადემიური კონცეფცია 2011 წ
სადისერტაციო ავტორის აბსტრაქცია ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის შესარჩევად. სპეციალობა: 19.00.13 - განვითარების ფსიქოლოგია, აკადემია (ფსიქოლოგიური მეცნიერება). სამეცნიერო კონსულტანტი - ფსიქოლოგიის დოქტორი, პროფესორი მოსკალენკო ოლგა ვალენტინოვა.
ტესტის მუშაობა აკმისოლოგიური მიდგომა ადამიანის ასაკის განვითარების პერიოდისთვის 2011 წ
შესავალი ასაკი განვითარების პერიოდიზაციის თეორიული პრინციპები განვითარების სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების შედარებითი ანალიზი განვითარების ასაკის სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების შედარებითი ანალიზი ასაკის სხვადასხვა პერიოდებში პირის ძირითადი მახასიათებლები ზრდასრულობის და სიმწიფის, როგორც ადამიანის სიცოცხლის ციკლის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი აკემიოლოგიისათვის ონტოგენეზში ადამიანის განვითარების ზოგადი მახასიათებელი სრულწლოვანთა და მოწიფულობის ურთიერთობების პრობლემის არსი ქრონოლოგიური , ბიოლოგიური, სოციალური და ფსიქოლოგიური ასაკის და შესაძლებელია მათი ურთიერთდამოკიდებულების ვარიაციები ვადის კრიტერიუმების უთანასწორობა და მოწიფულობის გააზრება სხვადასხვა ადამიანში და სხვადასხვა ისტორიულ დროში დასკვნა
სოლოვიოვი I.O. პროფესიონალიზმის განვითარება აკადემიურ გარემოში 2011 წ
სადისერტაციო ავტორის აბსტრაქცია ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის შესარჩევად. სპეციალობა: 19.00.13 - განვითარების ფსიქოლოგია, აკადემია.

კვლევის მიზანი არის აკადემიური გარემოს პროფესიონალიზმის განვითარების კონცეფციის შემუშავება.

კვლევის ობიექტი პროფესიული განვითარების აკადემიური გარემოა.

კვლევის საგანია პროფესიული განვითარებისა და აკადემიური გარემოს პროცესების ინტერაქცია.

კვლევის ჰიპოთეზა

აკადემიურ გარემოში პროფესიონალიზმის განვითარება ეფექტური იქნება, თუ: განვითარების პროცესი უზრუნველყოფს ინტეგრაციული მიდგომის საფუძველზე თანხლებით, რაც საშუალებას მისცემს, ხელი შეუწყოს გარემოს აკუმულიზაციის დადგენილ წინაპირობებსა და მექანიზმებზე გარემოს პროფესიონალური ზრდისა და ტრანსფორმაციის შედეგებს, როგორც პროფესიონალიზმის მაღალი დონის მიღწევის აუცილებელ საშუალებად; განისაზღვრება გარდაქმნის გარემოს ურთიერთდამოკიდებულების და პროფესიონალიზმის განვითარება; განვითარების დინამიკის შეფასების მეთოდოლოგია აკადემიური გარემოს ინდიკატორების, კრიტერიუმებისა და პროფესიული განვითარების დონის გამოყენებით; მხედველობაში მიიღება სტაბილური კავშირების მახასიათებლების, ურთიერთობებისა და გარემოების ტრანსფორმირებაში მაღალ პროფესიონალიზმთან გადაადგილების ტენდენციები; აკადემიური ავტორთა პროგრამის შინაარსი ასახავს აკადემიური ტექნოლოგიის საშუალებით პროფესიონალიზმის საქმიანობას და აკადემიური გარემოს მონაწილეობით პროფესიონალიზმის თანდათანობითი თვითშეფასებას; განვითარება მიიღწევა ტრადიციულ და ადექვატურ ტექნოლოგიებთან კომბინაციით, რომელსაც შეუძლია მომზადდეს ტრენინგების კომპლექსი და მიღწევების შეფასების ტექნიკა. შინაარსი.

პროფესიონალიზმის განვითარების აკმლომოლოცკის პროცესი. აკადემიური გარემოს პროფესიული განვითარების კონცეფცია. აკადემიური გარემოს პროფესიული განვითარების მოდელი. აკუმულაციური გარემოს სახეები გარემოს აკმელოგიის წარმატება. პროფესიონალების საქმიანობის ტრაექტორია და მისი დამოკიდებულება გარემოს საქმიანობის შესახებ. ორგანიზაციული და აქტიური თამაშების შედეგების საფუძველზე აკადემიური მედიის დიაგნოსტიკა. აკადემიური გარემოს განვითარების მიმართულებით ინდიკატორების ცვლილებების დინამიკა. შემდგომი კვლევის რეკომენდაციები და მიმართულებები. კვლევის ძირითადი დასკვნები.
პოსტნიკოვა მ. თანამედროვე რუსეთში თაობების ურთიერთობების ფსიქოლოგია 2011 წ
სადისერტაციო ავტორის აბსტრაქცია ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის შესარჩევად. სპეციალობა: 19.00.13 - განვითარების ფსიქოლოგია, აკადემია (ფსიქოლოგიური მეცნიერება). სამეცნიერო კონსულტანტი არის ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი რეგუშ ლუდმილა ალექსანდროვრონა.
ხაშჩენკო თ.გ. სტუდენტების პიროვნების მზადყოფნა სამეწარმეო საქმიანობაში: ფსიქოლოგიური შინაარსი და ფორმირების პირობები 2011 წ
სადისერტაციო ავტორის აბსტრაქცია ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის შესარჩევად

სპეციალობა 19.00.13 - განვითარების ფსიქოლოგია, აკადემია (ფსიქოლოგიური მეცნიერება)

მუშაობა ჩატარდა რუსეთის განათლების აკადემიის "ფსიქოლოგიური ინსტიტუტის"
ვოლკოვა ე.ვ. ფსიქიკური სტრუქტურების განვითარება, როგორც სპეციალური შესაძლებლობების საფუძველი 2011 წ
ABSTRACT

ფსიქოლოგიის დოქტორის ხარისხი

19.00.13 - განვითარების ფსიქოლოგია, აკადემია (ფსიქოლოგიური მეცნიერება)

მუშაობა გაკეთდა VN- ის სახელობის ფსიქოლოგიის ფსიქოლოგიაში და ფსიქიკური რესურსების ლაბორატორიაში. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის დრცინინის დაწესებულება, ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, RAS
მანოილოვა MA განათლების სუბიექტების პოლიეთიკური კომპეტენციის აკადემიური განვითარება 2011 წ
ABSTRACT

ფსიქოლოგიის დოქტორის ხარისხი

სპეციალობა: 19.00.13 - განვითარების ფსიქოლოგია, აკადემია

მუშაობა ჩატარდა საჯარო ადმინისტრირების ჩრდილო-დასავლეთის აკადემიის მართვის ფსიქოლოგიისა და პედაგოგიკის დეპარტამენტში
გამოცდების სამუშაოები აკადემიის საფუძვლები - აკმ. Accentuations. აკადემია 2010 წ
სამუშაოს მოიცავს სამი ამოცანის გადაწყვეტა: 1) აცემი ინდივიდუალური საქმიანობის პროფესიულ საქმიანობაში (ა. აინშტეინის პროფესიული გზავნილის მაგალითზე); 2) ინდივიდის პროფესიულ ზრდასთან დაკავშირებული ხასიათის აქცენტის გავლენის ანალიზი (NV Gogol- ის მაგალითზე); 3) აკადემია (სპეციალობა - ჟურნალისტი).
ტესტის მუშაობა ძირითადი აკადემიური სკოლების მახასიათებლები 2010 წ
ქაღალდი აღწერს ფსიქოლოგიის ძირითად სამეცნიერო აკადემიურ სკოლას. შინაარსი: შესავალი. აკმმეოლოგიის განვითარების ეტაპები, როგორც მეცნიერება. პეტერბურგის სამეცნიერო სკოლა BN Ananiev. N. V. Kuzmina- ს მიერ დაწერილი იდეები: პედაგოგიური მოღვაწეობის ფსიქოლოგიიდან acmeology- ში. დასკვნა. ლიტერატურა. ნამუშევარი ინტერნეტის გამოყენების გარეშე წერილობით მითითებულია წყაროების მიხედვით. ტექსტი ეხება წყაროებს.
1 2 3 4 5
სამედიცინო ვერსია "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com